Giải bài 9 trang 64 SBT Sinh học 6

Vì sao nói cây có hoa là một thể thống nhất?

Lời giải

Nói cây có hoa là một thể thống nhất vì :

- Mỗi cơ quan đều có cấu tạo phù hợp với chức năng.

- Có mối quan hệ chặt chẽ về chức năng giữa các cơ quan với nhau.

- Khi tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây.