Giải BT 6,7,8,9,10 trang 54 SBT Sinh học 6

Câu 6

Hoa lưỡng tính là hoa có

A. cả nhị và nhuỵ.

B. đài hoa, tràng hoa và nhuỵ hoa.

C. cuống hoa, đế hoa, bao hoa.

D. cuống hoa, nhị hoa và tràng hoa.


Lời giải

Hoa lưỡng tính là hoa có cả nhị và nhuỵ.

Chọn A

Câu 7

Nhóm hoa nào sau đây đều là hoa đơn tính ?

A. Hoa ngô, hoa mướp, hoa dưa chuột.

B. Hoa bưởi, hoa ổi, hoa ngọc lan. 

C. Hoa cải, hoa ngô, hoa sen.

D. Hoa đậu, hoa lúa, hoa ngô.

Chọn A

Câu 8

Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản

A. hình thành cá thể mới từ một phần cơ quan sinh sản.

B. hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng.

C. có sự tham gia của cây bố và cây mẹ.

D. có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.

Chọn D

Câu 9

Hoa tự thụ phấn là

A. hoa đơn tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.

B. hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.

C. hoa đơn tính, thời gian chín của nhị không đồng thời so với nhuỵ.

D. hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị không đồng thời so với nhuỵ.

Chọn B

Câu 10

Hoa giao phấn là

A. hoa đơn tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.

B. hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.

C. hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị đồng thời so với nhuỵ.

D. hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính, thời gian chín của nhị không đồng thời so với nhuỵ.

Chọn D