Giải BT trắc nghiệm 11,12,13,14 trang 42 SBT Sinh học 6

Câu 11

Để đất trồng được thoáng khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp, cần thực hiện các biện pháp nào sau đây ?

A. Trước khi gieo hạt cần cày, bừa cho đất tơi xốp.

B. Trong quá trình cây phát triển cần xới, xáo, làm cỏ sục bùn.

C. Cây sống trên cạn khi bị ngập phải kịp thời tháo nước.

D. Cả A, B và C.


Lời giải

Để đất trồng được thoáng khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp, cần thực hiện các biện pháp: Trước khi gieo hạt cần cày, bừa cho đất tơi xốp; Trong quá trình cây phát triển cần xới, xáo, làm cỏ sục bùn; Cây sống trên cạn khi bị ngập phải kịp thời tháo nước, …

Chọn D

Câu 12

Sự thoát hơi nước từ lá ra môi trường được thực hiện chủ yếu qua

A. các lỗ khí.

B. tế bào biểu bì mặt trên.

C. tế bào biểu bì mặt dưới.

D. thịt lá.

Chọn A

Câu 13

Lỗ khí thường phân bố chủ yếu ở

A. mặt trên của lá.

B. mặt dưới của lá.

C. thịt lá.

D. gân lá.

Chọn B

Câu 14

Cây nào sau đây có lá ngọn dạng tua cuốn?

A. Cây mồng tơi.

B. Cây đậu Hà Lan.

C. Cây bèo đất.

D. Cây hành.

Chọn B