Giải BT trắc nghiệm 11,12,13 trang 16 SBT Sinh học 6

Câu 11

Tế bào nào sau đây có kích thước nhỏ, phái sứ dụng kính hiển vi mới nhìn thấy được ?

A. Tế bào tép bưởi.

B. Tế bào sợi quả bông.

C. Tế bào sợi gai.

D. Tế bào mô phân sinh ngọn.


Lời giải

Tế bào mô phân sinh ngọn có kích thước nhỏ, phái sứ dụng kính hiển vi mới nhìn thấy được

Chọn A

Câu 12

Từ một tế bào ban đầu, sau khi phân chia sẽ tạo ra

A. 2 tế bào con.           B. 3 tế bào con.

C. 4 tế bào con.           D. 6 tế bào con.

Chọn A

Câu 13

Cơ thế thực vật lớn lên nhờ

A. sự tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia và tăng kích thước của từng tế bào do sự lớn lên của tế bào.

B. sự lớn lên của mỗi tế bào.

C. sự tăng số lượng các tế bào trong cơ thể qua quá trình phân chia.

D. sự tăng lên về số lượng và khối lượng các mô trong cơ thể.

Chọn A