Giải BT trắc nghiệm 6,7,8,9,10 trang 15 SBT Sinh học 6

Câu 6

Mô là một nhóm tế bào có các đặc điểm

A. có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

B. có hình dạng, cấu tạo giống nhau, thực hiện các chức năng khác nhau.

C. có hình dạng giống nhau nhưng cấu tạo khác nhau, cùng thực hiện một chức năng.

D. có hình dạng khác nhau nhưng cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng.


Lời giải

Mô là một nhóm tế bào có các đặc điểm: có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

Chọn A

Câu 7

Ở tế bào thực vật, bộ phận nào sau đây có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?

A. Chất tế bào.          B. Màng sinh chất.

C. Nhân.                    D. Lục lạp.

Phương pháp

Xem lý thuyết Cấu tạo tế bào thực vật

Ở tế bào thực vật, Nhân có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào

Chọn C

Câu 8

Đơn vị cấu tạo của cơ thể thực vật là

A. hệ cơ quan.             B. cơ quan.

C. mô.                          D. tế bào.

Phương pháp

Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào.

Đơn vị cấu tạo của cơ thể thực vật là tế bào.

Chọn D

Câu 9

Những bộ phận nào sau đây chỉ có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật ?

A. Lục lạp và vách tế bào.

B. Lục lạp và màng sinh chất. 

C. Nhân và màng sinh chất.

D. Chất tế bào và không bào.

Phương pháp

Tế bào thực vật và động vật đều được cấu tạo từ 3 thành phần: màng sinh chất, tế bào chất với các bào quan, nhân rõ ràng (có màng nhân) 

Lục lạp và vách tế bào chỉ có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật

Chọn A

Câu 10

Tế bào nào sau đây có kích thước lớn, mắt thường có thể nhìn thấy được ?

A. Tế bào ở mô phân sinh ngọn.

B. Tế bào biểu bì vảy hành.

C. Tế bào sợi gai.

D. Tế bào biểu bì lá thài lài tía.

Chọn C