Giải BT trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 32 SBT Sinh học 6

Câu 7

Cây nào sau đây khi trồng không nên ngắt ngọn mà chỉ nên tỉa các cành xấu, cành bị sâu ?

A. Cây bạch đàn.

B. Cây mướp.

C. Cây đậu.

D. Cây cà.


Lời giải

Cây bạch đàn khi trồng không nên ngắt ngọn mà chỉ nên tỉa các cành xấu, cành bị sâu để lấy thân gỗ.

Chọn A

Câu 8

Cây nào sau đây khi trồng nên ngắt ngọn trước khi cây ra hoa ?

A. Cây đậu tương.

B. Cây mít.

C. Cây bạch đàn.

D. Cây đay lấy sợi.

Chọn A

Câu 9

Cấu tạo của trụ giữa thân non gồm

A. mạch rây và mạch gỗ.

B. một vòng bó mạch và ruột.

C. biểu bì và thịt vỏ.

D. mạch rây và ruột.

Chọn B

Câu10

Tầng sinh trụ nằm giữa

A. mạch rây và mạch gỗ.

B. vỏ và thịt vỏ.

C. mạch rây và lớp thịt vỏ.

D. mạch gỗ và ruột.

Chọn A

Câu 11

Mạch rây có chức năng

A. chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây.

B. chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

C. chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

D. hút nước và muối khoáng hoà tan.

Chọn A

Câu 12

Bộ phận thực hiện chức năng vận chuyển nước và muối khoáng hoà tan nuôi cây là

A. mạch rây.                 B. mạch gỗ.

C. trụ giữa.                   D. thịt vỏ.

Chọn B