Giải câu 1 mục A trang 47 SBT địa 6

Đề bài

Cách đo độ cao tương đối và độ cao tuyệt đối giống nhau và khác nhau ở những điểm nào ?

Giống nhau: 

Khác nhau:  

Lời giải

- Giống nhau: đều để đo một đối tượng nào đó.

- Khác nhau:  

+ Độ cao tương đối: đo từ điểm thấp nhất đến đỉnh núi.

+ Độ cao tuyệt đối: đo từ mực nước biển lên đỉnh núi.