Giải câu 1 mục B trang 46 SBT địa 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Độ cao của các ngọn núi được ghi trên bản đồ là độ cao tương đối.Đúng Sai   

Lời giải

Độ cao của các ngọn núi được ghi trên bản đồ là độ cao tương đối - Sai.

Chọn: Sai