Giải câu 1 mục B trang 47 SBT địa 6

Đề bài

Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai

a) Núi có đặc điểm là : độ cao trên 500m, đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng rộng.

Đúng

Sai

b) Chỉ cần dựa vào hình dạng của đỉnh núi, sườn núi, thung lũng là người ta có thể biết đó là núi trẻ hay núi già.

Đúng

Sai

Lời giải

a) Núi có đặc điểm là: độ cao trên 500m, đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng rộng - Sai.

b) Chỉ cần dựa vào hình dạng của đỉnh núi, sườn núi, thung lũng là người ta có thể biết đó là núi trẻ hay núi già - Sai.