Giải câu 1 trang 10 SBT địa 6

Đề bài

Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

a) Trái Đất có dạng hình tròn.

Đúng                  

Sai                   

b) Đường kinh tuyến là một vòng tròn chạy qua 2 cực Bắc và Nam.

Đúng                  

Sai            

Lời giải

a) Trái Đất có dạng hình tròn - Sai                   

b) Đường kinh tuyến là một vòng tròn chạy qua 2 cực Bắc và Nam - Sai