Giải câu 1 trang 20 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào hình 14 và 15 trong SGK, hãy:

- Kể tên 3 loại kí hiệu thường dùng.

- Kể tên 3 dạng kí hiệu chủ yếu.

Lời giải

Dựa vào hình 14 và 15 trong SGK, ta có:

- 3 loại kí hiệu thường dùng là:  

+ Kí hiệu điểm ( sân bay, cảng biển...)

+ Kí hiệu đường ( ranh giới quốc gia, tỉnh...)

+ Kí hiệu diện tích ( vùng trồng lúa, trồng cây công nghiệp...)

- 3 dạng kí hiệu chủ yếu là: 

+ Kí hiệu chữ

+ Kí hiệu tượng hình

+ Kí hiệu hình học