Giải câu 1 trang 21 SBT địa 6

Đề bài

Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

Kí hiệu nào sau đây là dạng kí hiệu tượng hình?

a) Kí hiệu mỏ sắt là Fe.

b) Kí hiệu mỏ than là hình vuông màu đen.

c) Kí hiệu cảng biển là hình mỏ neo. 

d) Hai ý b và c.

Lời giải

Kí hiệu tượng hình là hình mỏ neo. 

Chọn: C