Giải câu 1 trang 35 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào hình 10, hãy cho biết:

 

- Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp. Kể tên và nêu độ dày của từng lớp?

- Trạng thái từng lớp như thế nào (rắn chắc, quánh, dẻo, lỏng..). Lớp nào có vai trò quan trọng nhất?

Lời giải

- Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm 3 lớp. Đó là các lớp: Lớp vỏ (5-70 km); Lớp trung gia (2900km); Lớp lõi (3500km).

- Trạng thái của từng lớp:

 + Lớp vỏ: rắn chắc.

 + Lớp trung gian: quánh, dẻo.

 + Lớp lõi: lỏng.

- Lớp vỏ có vai trò quan trọng nhất vì nó là nơi tồn tại các thành phần khác của Trái Đất như không khí, nước, sinh vật,... và cả xã hội loài người.