Giải câu 1 trang 37 SBT địa 6

Đề bài

Quan sát hình 27 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết:

- Địa mảng nào tách xa địa mảng Âu-Á ở phía Tây.

- Về phía Nam, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng nào.

- Về phía Đông, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng nào.

Lời giải

- Địa mảng tách xa địa mảng Âu-Á ở phía Tây: Mảng Bắc Mĩ.

- Về phía Nam, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng: Mảng Phi và mảng Ấn Độ.

- Về phía Đông, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng: Mảng Thán Bình Dương.