Giải câu 1 trang 41 SBT địa 6

Hãy cho biết:- Các hiện tượng: uốn nếp, đứt gãy, núi lửa, động đất do nội lực hay ngoại lực.- Các quá trình: phong hóa các loại đá, xâm thực (do nước chảy, do gió...) là do nội lực hay ngoại lực.

Lời giải

- Các hiện tượng: uốn nếp, đứt gãy, núi lửa, động đất do nội lực.

- Các quá trình: phong hoá các loại đá, xâm thực (do nước chảy, do gió...) là do ngoại lực.