Giải câu 1 trang 51 SBT địa 6

Đề bài

Theo thứ tự xa dần Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh đứng thứ

a) hai

b) ba

c) tư

d) năm

Lời giải

Theo thứ tự xa dần Mặt Trời, Trái Đất là hành tinh đứng thứ ba.

Chọn: B