Giải câu 1 trang 53 SBT địa 6 - Phần 1

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Măcma đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành mỏ nội sinh.A. Đúng                                B. Sai 

Lời giải

Măcma đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành mỏ nội sinh - Đúng.

Chọn: A