Giải câu 1 trang 54 SBT địa 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Nước giữ vai trò quan trọng trong quá trình hình thành mỏ ngoại sinh.A. Đúng                                B. Sai

Lời giải

Nước giữ vai trò quan trọng trong quá trình hình thành mỏ ngoại sinh - Đúng.

Chọn: A