Giải câu 1 trang 55 SBT địa 6 - Bài 17

- Hơi nước chiếm tỉ lệ là bao nhiêu trong thành phần không khí?- Nêu vai trò của hơi nước trong khí quyển?

Lời giải

- Hơi nước và các khí khác chiếm 1% trong các thành phần khí quyển.

- Hơi nước là nguồn sinh ra các hiện tượng mưa, mây, ... trên Trái Đất.