Giải câu 1 trang 59 SBT địa 6

Đề bài

Khái niệm về thời tiết và khí hậu được dùng trong các câu sau là đúng hay sai.

a) Thời tiết hôm nay: buổi sáng nắng, ít mây, gió nhẹ,. . . ; chiều có mưa.

A. Đúng                              B. Sai

b) Khí hậu của mùa xuân năm nay ấm hơn mọi năm.

A. Đúng                              B. Sai

Lời giải

Khái niệm về thời tiết và khí hậu được dùng trong các câu sau là đúng hay sai.

a) Thời tiết hôm nay: buổi sáng nắng, ít mây, gió nhẹ,. . . ; chiều có mưa - Đúng.

Chọn: A

b) Khí hậu của mùa xuân năm nay ấm hơn mọi năm - Sai.

Chọn: B