Giải câu 1 trang 68 SBT địa 6

Dựa vào hình 22, hãy cho biết:- Đới nóng được giới hạn bởi những vĩ tuyến nào. Các vĩ tuyến này còn có tên gọi là gì.- Đới ôn đới được giới hạn bởi những vĩ tuyến nào. Các vĩ tuyến này còn tên gọi là gì.

Lời giải

- Đới nóng được giới hạn bởi những vĩ tuyến: vĩ tuyến 23027' Bắc và vĩ tuyến 23027' Nam. Các vĩ tuyến này còn có tên gọi là chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.

- Đới ôn đới được giới hạn bởi những vĩ tuyến: từ vĩ tuyến 23027' Bắc đến 66033' Bắc và từ vĩ tuyến 23027' Nam đến 66033' Nam. Các vĩ tuyến này còn tên gọi là chí tuyến Bắc, vòng cực Bắc và chí tuyến Nam, vòng cực Nam.