Giải câu 1 trang 70 SBT địa 6 - Phần 2A

Dựa vào góc chiếu sáng hoặc thời gian chiếu sáng, hãy cho biết:- Vì sao hai chí tuyến được lấy làm giới hạn của đới nóng?- Vì sao hai vòng cực được chọn là giới hạn vĩ độ cao nhất của 2 đới ôn hoà?

Lời giải

- Hai chí tuyến được lấy làm giới hạn của đới nóng vì: Đới nóng nằm giữa hai chí tuyến Bắc và Nam kéo dài liên tục từ Tây sang Đông, lượng bức xạ mặt trời nhận được nhiều và thới gian chiếu sáng dài, góc chiếu sáng lớn.

- Hai vòng cực được chọn là giới hạn vĩ độ cao nhất của 2 đới ôn hoà vì: Đới ôn hòa nằm trong miền từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam. Lượng bức xạ mặt trời nhận được ở mức trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm, thời gian chiếu sáng và góc chiếu sáng ở mức độ trung bình.