Giải câu 1 trang 70 SBT địa 6

Đề bài

Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

a) Bề mặt Trái Đất chia ra làm 5 đới khí hậu tương ứng với 5 vòng đai nhiệt.

A. Đúng                                 B. Sai 

b) Các đới khí hậu rất phức tạp, không hoàn toàn trùng khớp với ranh giới các vòng đai nhiệt.

A. Đúng                                 B. Sai

Lời giải

a) Bề mặt Trái Đất chia ra làm 5 đới khí hậu tương ứng với 5 vòng đai nhiệt - Đúng

Chọn: A

b) Các đới khí hậu rất phức tạp, không hoàn toàn trùng khớp với ranh giới các vòng đai nhiệt - Đúng

Chọn: A