Giải câu 1 trang 71 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào hình 23-1, hãy cho biết:

a) Trên bản đồ có bao nhiêu lưu vực sông. Bao nhiêu hệ thống sông.

b) Những nhánh sông nhỏ được gọi là gì. Vai trò của các nhánh sông nhỏ đối với sông chính.

c) Các đường (các vệt kéo dài) màu thẫm trên bản đồ gọi là đường gì.

Lời giải

a) Trên bản đồ có 1 lưu vực sông và 3 hệ thống sông.

b) Những nhánh sông nhỏ được gọi là phụ lưu và chi lưu. Vai trò của các nhánh sông nhỏ đối với sông chính: phụ lưu là sông nhỏ đổ nước vào sông chính; Chi lưu là các sông thoát nước đi cho sông chính.

c) Các đường (các vệt kéo dài) màu thẫm trên bản đồ gọi là sông chính.