Giải câu 1 trang 74 SBT địa 6 - Phần 2A

Thế nào là lưu vực sông và hệ thống sôngLưu vực sông là: ...........................Hệ thống sông là: ...........................

Lời giải

- Lưu vực sông là: diện tích đất đai cung cấp thường xuyên cho sông.

- Hệ thống sông là: tập hợp sông chính cùng với phụ lưu, chi lưu hợp thành thệ thống sông.