Giải câu 1 trang 77 SBT địa 6

Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.Độ muối của một số biển cao hơn hoặc thấp hơn độ muối trung bình là do

Lời giải

Độ muối của một số biển cao hơn hoặc thấp hơn độ muối trung bình là do