Giải câu 1 trang 78 SBT địa 6 - Bài 24

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Động đất ngầm dưới đáy biển cũng sinh ra sóng biển.A. Đúng                         B. Sai 

Lời giải

Động đất ngầm dưới đáy biển cũng sinh ra sóng biển - Sai

Chọn: B