Giải câu 1 trang 80 SBT địa 6

Đề bài

Quan sát hình 26-1, kết hợp với kiến thức được học, hãy cho biết:

a) Tên của hai nhân tố chính tác động vào đá để hình thành đất.

b) Quá trình hình thành đất của các nhân tố này diễn ra như thế nào.

 

Lời giải

a) Tên của hai nhân tố chính tác động vào đá để hình thành đất: sinh vật và khí hậu.

b) Quá trình hình thành đất của các nhân tố:

- Đá mẹ: Sinh ra thành phần khoáng trong đất.

- Sinh vật: Sinh ra thành phần hữu cơ.

- Khí hậu: Gây thuận lợi hoặc khó khăn cho quá trình phân giải chất khoáng và hữu cơ trong đất.

- Ngoài ra, sự hình thành đất còn chịu ảnh hưởng của địa hình và thời gian.