Giải câu 1 trang 82 SBT địa 6 - Phần 2B

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Đá mẹ khác nhau không những hình thành những loại đất khác nhau, mà trong cùng một thời gian (cùng một quá trình) như nhau cũng sẽ tạo nên những lớp đất dày mỏng khác nhau.A. Đúng                           B. Sai

Lời giải

Đá mẹ khác nhau không những hình thành những loại đất khác nhau, mà trong cùng một thời gian (cùng một quá trình) như nhau cũng sẽ tạo nên những lớp đất dày mỏng khác nhau - Đúng

Chọn: A