Giải câu 1 trang 84 SBT địa 6

Đề bài

Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai

a) Các lớp nước, không khí và đất đá tạo thành một lớp vỏ mới liên tục quanh Trái Đất gọi là sinh vật.

A. Đúng                             B. Sai

b) Đất là yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố thực vật.

A. Đúng                             B. Sai

Lời giải

a) Các lớp nước, không khí và đất đá tạo thành một lớp vỏ mới liên tục quanh Trái Đất gọi là sinh vật - Đúng

Chọn: A

b) Đất là yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố thực vật - Sai

Chọn: B