Giải câu 2 mục 2 trang 51 SBT địa 6

Đề bài

a) Dựa vào số ghi tỉ lệ của các tờ bản đồ sau đây: 1: 200.000 và 1: 6.000.000, cho biết 5cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa.

b) Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105km Trên một bản đồ Việt Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 15cm Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu?

Lời giải

a)   

- Với tờ bản đồ có tỉ lệ 1: 200 000, tức là 1cm trên bản đồ là 200 000 cm trên thực địa. Vậy 5cm trên bản đồ ứng với 200 000 x 5 = 1 000 000 cm = 10km trên thực địa. 

Tương tự, ta tính được với tờ bản đồ có tỉ lệ 1: 6 000 000 thì 5cm trên bản đồ ứng với 300km trên thực địa.

b)   

- Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105km. Trên một bản đồ Việt Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 15cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ là 1: 700 000.