Giải câu 2 mục B trang 46 SBT địa 6

Đánh dấu X vào ô thể hiện ý em cho là đúng nhất.
Độ cao tuyệt đối là độ cao được đo
a) từ mực nước biển đến nơi cần đo.
b) từ mực nước biển thấp nhất đến đỉnh đồi, núi.
c) từ mực nước biển cao nhất tới đỉnh đồi, núi.
d) từ mực nước biển trung bình đến nơi cần đo.

Lời giải

Độ cao tuyệt đối là độ cao được đo từ mực nước biển trung bình đến nơi cần đo.

Chọn: D