Giải câu 2 trang 11 SBT địa 6

Tỉ lệ bản đồ có tử số luôn là 1, vậy:- Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ của bản đồ sẽ càng lớn hay nhỏ?- Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ của bản đồ sẽ như thế nào?

Lời giải

Tỉ lệ bản đồ có tử số luôn là 1, vậy:

- Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ của bản đồ sẽ càng nhỏ.

- Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ của bản đồ sẽ càng lớn.