Giải câu 2 trang 12 SBT địa 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.
Muốn biết khoảng cách thực tế của bản đồ, người ta phải dùng cả tỉ lệ số và thước tỉ lệ
Đúng                                                                     Sai

Lời giải

Muốn biết khoảng cách thực tế của bản đồ, người ta phải dùng cả tỉ lệ số và thước tỉ lệ - Sai

Chọn: Sai