Giải câu 2 trang 22 SBT địa 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng thoải.-  Đúng-  Sai

Lời giải

Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng thoải - Sai.

Chọn: Sai