Giải câu 2 trang 44 SBT địa 6

Đề bài

Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

a) Núi lửa tắt là núi lửa gần đây đã ngừng phun.

Đúng

Sai

b) Núi lửa hoạt động là núi lửa mới tắt gần đây

Đúng  

Sai 

Lời giải

a) Núi lửa tắt là núi lửa gần đây đã ngừng phun - Đúng.

b) Núi lửa hoạt động là núi lửa mới tắt gần đây - Sai.