Giải câu 2 trang 63 SBT địa 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Gió thổi ở khu vực áp thấp thường gây mưa, gió thổi ở khu vực áp cao thường không mưa.A. Đúng                                B. Sai

Lời giải

Gió thổi ở khu vực áp thấp thường gây mưa, gió thổi ở khu vực áp cao thường không mưa - Đúng.

Chọn: A