Giải câu 2 trang 65 SBT địa 6 - Phần 1A

Đề bài

Hãy cho biết cách tính lượng mưa của.

- 1 ngày ................................

- 1 tháng ...............................

- 1 năm ..................................

- Trung bình năm ....................... 

Lời giải

Cách tính lượng mưa của:

- 1 ngày: bằng chiều cao tổng cộng của cột nước ở đáy thùng đo mưa sau một trận mưa trong ngày (đơn vị: mm).

- 1 tháng: bằng tổng lượng mưa tất cả các ngày trong tháng (đơn vị: mm).

- 1 năm: bằng tổng lượng mưa tất cả các tháng trong năm (đơn vị: mm).

- Trung bình năm: bằng tổng lượng mưa nhiều năm của một địa phương chia cho số năm số năm (đơn vị: mm).