Giải câu 2 trang 70 SBT địa 6 - Phần 2B

Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.Đặc điểm bản chất của đường chí tuyến là

Lời giải

Đặc điểm bản chất của đường chí tuyến là