Giải câu 2 trang 72 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào các hình 23-2, 23-3, 23-4 và kết hợp với kiến thức đã học, hãy trình bày sự phân loại hồ theo:

a) Tính chất của nước hồ

b) Nguồn gốc hình thành

Lời giải

a) Tính chất của nước hồ: 

+ Hồ nước mặn.

+ Hồ nước ngọt.

b) Nguồn gốc hình thành:

+ Hồ vết tích của các khúc sông.

+ Hồ miệng núi lửa.