Giải câu 2 trang 73 SBT địa 6

Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Tổng lượng nước trong mùa cạn cũng có thể gọi là lưu lượng nước trong mùa cạn.A. Đúng                             B. Sai

Lời giải

Tổng lượng nước trong mùa cạn cũng có thể gọi là lưu lượng nước trong mùa cạn - Sai

Chọn: B