Giải câu 2 trang 81 SBT địa 6

Quan sát hình 26.2, hãy cho biết:a) Giữa sườn A và sườn B, sườn nào có lớp đất dày hơn.b) Vì sao lớp đất của hai sườn lại có sự dày mỏng khác nhau như vậy.

Lời giải

a) Sườn B có lớp đất dày hơn.

b) Do hai sườn có sự khác nhau về điều kiện khí hậu, thảm thực vật. Sườn A khí hậu khô hạn, khắc nghiệt hơn nên quá trình phong hóa diễn ra chậm. Sườn B có khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều quá trình phong hóa đất diễn ra nhanh.