Giải câu 3 trang 46 SBT địa 6

Đề bài

Hãy nêu các cách phân loại núi sau:

- Phân loại theo độ cao: 

- Phân loại theo thời gian hình thành: 

Lời giải

- Phân loại theo độ cao: 

+ Núi thấp: dưới 1000m.

+ Núi trung bình: từ 1000m-2000m.

+ Núi cao: từ 2000m trở lên.

- Phân loại theo thời gian hình thành: 

+ Núi già: đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng rộng.

+ Núi trẻ: đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng sâu.