Giải câu 3 trang 76 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào các hình 24-1, 24-2 và 24-3, hãy nhận xét:

a) Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày "triều cường".

b) Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày "triều kém".

Lời giải

a) Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày "triều cường": Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời thẳng hàng với nhau (tức là những ngày trăng tròn và không trăng).

b) Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày "triều kém": Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất xếp vuông góc với nhau (tức là những ngày trăng khuyết).