Giải câu 3 trang 88 SBT địa 6

Lớp đất là gì? Hai thành phần chính của đất là gì? Những nhân tố nào là nguồn gốc sinh ra hai thành phần đó?

Lời giải

- Lớp đất là lớp vật chất mỏng, vụn bở bao phủ trên bề mặt các lục địa. Hai thành phần chính của đất là khoáng và hữu cơ.

- Đá mẹ là nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng; sinh vật là nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ của đất.