Giải câu 4 trang 16 SBT địa 6

Dựa vào hình 4-1 hãy ghi lại toạ độ địa lí của các địa điểm A, B, C, D- Điểm A có toạ độ:                                  - Điểm c có toạ độ:- Điểm B có toạ độ:                                  - Điểm D có toạ độ:

Lời giải

Dựa vào hình 4-1 hãy ghi lại toạ độ địa lí của các địa điểm A,B,C,D