Giải câu 4 trang 21 SBT địa 6

Hãy cho biết :- Các đường đồng mức càng gần nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào.- Các đường đồng mức càng xa nhau thì độ dốc của địa hình sẽ như thế nào.

Lời giải

Ta có :

- Các đường đồng mức càng gần nhau thì độ dốc của địa hình sẽ càng dốc .

- Các đường đồng mức càng xa nhau thì độ dốc của địa hình sẽ càng thoải.