Giải câu 5 trang 88 SBT địa 6

Đề bài

Dựa vào hình dưới đây: 

a) Hãy kể tên các phụ lưu của sông Hồng.

b) Sông Đáy là chi lưu hay phụ lưu của sông Hồng.

c) Cho biết chi lưu khác phụ lưu như thế nào.

Lời giải

a) Phụ lưu: sông Đà, sông Chảy, sông Lô.

b) sông Đáy là chi lưu của sông Hồng.

c) Sự khác nhau của chi lưu và phụ lưu.

- Chi lưu làm nhiệm vụ chia nước (thoát nước) cho sông chính.

- Phụ lưu cung cấp nước cho sông chính (đổ nước vào sông chính).