Giải thích sự tiến bộ của rìu mài lưỡi so với rìu ghè đẽo.

Giải thích sự tiến bộ của rìu mài lưỡi so với rìu ghè đẽo.

Lời giải

- Rìu mài lưỡi: do tác dụng của mài nên lưỡi sẽ sắc hơn là được ghè đẽo.

⟹ Nhờ đó, sử dụng rìu mài lưỡi sẽ đem lại hiệu quả lao động cao hơn so với rìu ghè đẽo.