Hành động của anh La Văn Cầu thể hiện điều gì ?

Hành động của anh La Văn Cầu thể hiện...

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Hành động của anh La Văn Cầu thể hiện lòng quả cảm, hi sinh, dù chết cũng không chịu khuất phục của nhân dân ta. Đó là tình yêu nước mãnh liệt, sâu nặng